Nytt fra Ungdommens bystyre

Velkommen til nettsidene til Ungdommens bystyre, Kristiansand. Her kan du bli bedre kjent med hvordan vi jobber, og med saker vi interesserer oss for. Du finner også et skjema for å komme i kontakt med oss.

Ungdommens bystyre på valgsendingen

På valgkvelden 11. september var Ungdommens bystyre, og andre demokrati-interesserte ungdom, samlet på Samsen for å følge utviklingen. I løpet av kvelden var også NrK på plass for å lufte stemningen. Det ble et hyggelig innslag på TV for hele landet.
Under kan du se innslaget (fra NrK)

Ungdommens bystyre har laget plan for seksualundervisning.

Kvaliteten på seksualundervisningen varierer veldig fra skole til skole og fra lærer til lærer. Derfor mener vi i Ungdommens bystyre at det er på tide med en plan for hva alle bør få av opplæring, sier leder av helse og oppvekstkomiteen i Ungdommens bystyre, Aida Clarke Stavdal. Sammen med nestleder Oskar Skjelbred Pettersen, har hun ledet arbeidet med en minimumsplan som presenteres i disse dager.

Ungdommens bystyre i nyhetene

Under kan du lese litt av det som har stått i avisene om arbeidet vårt. Klikk på bildene for å se hele artikkelen.

Vår plattform

Mye av arbeidet til Ungdommens bystyre gjennom det året som har gått, har dreid seg om å finne frem til hva som er viktig for unge i vår kommune. Av alt som er viktig, hva skal vi satse på å jobbe med fremover?
Vi har valgt de 5 sakene du kan se under, og kaller det vår Plattform. Klikk på ei rute for å lese mer om hvert punkt.

Image

Alle barn og unge i Kristiansand har rett på medvirkning i egen opplæring


Vi unge er eksperter på oss selv og vet hvordan vi selv lærer best. Derfor er det viktig at vi får medvirke i egen læring, noe som resulterer i økt motivasjon, trivsel, innsats og mestring. Det å bestemme over eget liv fører til økt selvstendighet, og livsmestring. Dette bør starte så tidlig som mulig, gjerne fra og med barnehagen.

Ungdommens Bystyre:

 • Oppfordrer lærere til å kommunisere bedre og oftere med sine elever. 
 • Presiserer at elever har rett til å medvirke tidlig og gjennom hele opplæringsprosessen. Dette gjelder ikke bare prøveformat, men også tillegning av pensum. 
 • Understreker at lærere har et ansvar for å bruke ulike læremetoder i timene sine. Dette er fordi enhver elev lærer ulikt, og må finne sin egen måte. 
 • Anerkjenner at vi er ulike. Derfor må det være plass til flere ulike metoder i samme klasserom. 
 • Elevmedvirkning bør innebære at lærere er imøtekommende og legger til rette for eventuell praktisk læring.

Image

Alle barn og unge i Kristiansand har rett på et lavterskel helsetilbud, både på og utenfor skolen


Antall unge som sliter psykisk øker, ventetiden blir lengre og tilgjengeligheten blir mindre. Hjelpen unge får nå, er ikke god nok. Tiden går fort når man er ung, og ventetid er derfor ekstra belastende. Mange unge gir opp før hjelpen når dem. Unge trenger et løft for psykisk helse.

Ungdommens bystyre:

 • Ønsker å styrke helsesykepleier og fastlegetilbudet slik at alle har god tilgang når de trenger det. 
 • Oppfordrer alle skoler til å ansette en egen skolepsykolog
 • Oppfordrer kommunen til å etablere flere lavterskel og anonyme helsetilbud. Disse og de allerede eksisterende må også informeres mer om i skolen. 
 • Ser behov for at den nåværende seksualundervisningen skal ha høyere kvalitet. 
 • Oppfordrer til bedre formulering når det gjelder taushetsplikt og gjennomføringen av den. Dette slik at alle barn og unge kan kontakte pålitelige voksne angående.
 • Ønsker å etablere en felles plattform for de forskjellige digitale ressursene. I tillegg til bedre markedsføring av de allerede eksisterende ressursene. 
 • Anmoder skolen til å gi mer informasjon til elever om ulike rusmidler og hva det gjør med kroppen.

Image

Alle barn og unge i Kristiansand har rett på et sted hvor vi kan møtes, og en måte å komme seg til og fra


Ungdommer trenger en egen møteplass, noe som føles som “vårt”. Kravene til en slik møteplass er enkle, men viktige for å ivareta ungdommenes følelse av trygghet og tilhørighet. Ungdom vil være sosiale, og ved å tilrettelegge godt for dette, vil det kunne forebygge mange uønskede hendelser.

Ungdommens Bystyre

 • Ser behov for flere trygge møteplasser for unge. Disse skal være lavterskel, rimelige og åpne for alle.
 • Etterlyser tilbud der ungdom kan møtes uavhengig av religion, livssyn eller politisk standpunkt. 
 • Oppfordrer allerede etablerte ungdomsklubber å tilpasse åpningstidene sine til ungdommers behov i større grad. 
 • Etterlyser møteplasser i bydelene, lett tilgjengelig for ungdom. Gjerne med nærhet til mat og kollektivtilbud.
 • Oppfordrer til at møteplassene ikke etableres der det kan skape forstyrrelse for andre aldersgrupper. 
 • Presiserer at det er viktig med trygge og kompetente vokse som er tilstede på ungdommers premisser. 
 • Forventer at det implementeres bedre og flere tilbud for kollektivtransport. Vi unge er helt avhengige av en måte å komme oss til og fra.

Image

Alle barn og unge i Kristiansand har rett på aktiviteter som sprer idrettsglede og samhold


Idrett er en viktig del av mange unge sin hverdag, likevel føler mange seg ekskludert. Idrettsglede og samhold fører til bedre fysisk og mental helse. Derfor er det viktig at alle unge har tilgang til et idrettstilbud som passer dem. Uavhengig av talent og ferdigheter burde kommunen, støttespillere, utøvere og trenere sørge for et inkluderende idrettsmiljø.

Ungdommens Bystyre:

 • Presiserer at støtteordninger må informeres bredt om, slik at de er godt kjent av alle.
 • Forventer at idrettstilbudene gis i nærheten av der de unge bor, og er inkluderende for alle. 
 • Forventer at nedslitte idrettsarenaer og utstyr prioriteres økonomisk og vedlikeholdes jevnlig. Dette for å opprettholde og styrke en bred idrettsprofil. 
 • Presiserer at barn og unge fortjener å være en del av idrettsmiljøet uavhengig av sosioøkonomisk bakgrunn.
 • Forventer at idrett og fritidsaktiviteter er godt tilrettelagt for ungdom med funksjonsnedsettelser.
 • Vil sikre tilpasning og muligheter for unge som ønsker å satse, samtidig som breddeidretten opprettholdes.
 • Forventer at barn og unge ikke blir straffet med bot i form av penger når de driver med idrett. Disiplin kan bli lært på andre måter, og skal ikke gå utover lommeboka.

Image

Alle barn og unge i Kristiansand har rett til å oppleve og delta i kulturopplevelser tilpasset sin aldersgruppe. Tilbudet skal være rimelig eller gratis


Vi ungdommer ønsker oss kultur som ikke er kjedelig. Kultur skal presenteres på en tidsaktuell og engasjerende måte. Det finnes mange gode kulturtilbud, men ikke alle er godt nok informert om eller tilpasset vår aldersgruppe.

Ungdommens Bystyre

 • Anmoder alle å tilby varierte og alderstilpassede kulturtilbud. Disse bør være livssynsnøytrale.
 • Presiserer at kultur, både den vi får servert og den vi deltar i selv, bør være gratis eller rimelig. 
 • Ser behovet for en oppfriskning hos Den Kulturelle Skolesekken. Ungdom bør inkluderes mer i bestemmelser angående dette programmet, for å sikre mer interaktivitet og refleksjon i viktige tema gjennom kunst og kultur.
 • Belyser behovet for at alle unge har et kulturtilbud i nærheten av seg. 
 • Forventer at barn og unge som selv ønsker å satse på kunst og musikk får de ressursene de trenger for å kunne fremheve sitt verk. Ressursene bør være både økonomisk støtte, men også mer tilrettelegging for å utvikle seg i forhold til nivå.

Hvem er vi?

Representantene i Ungdommens bystyre kommer fra ungdoms- og videregående skoler i Kristiansand. Hver høst velger skolene sin representant, ofte fra elevrådet. I tillegg velger det avgående UB fire representanter som blir med et år til. Om du vil bli litt bedre kjent med en av oss, kan du klikke på bildet:

Alt Tag for Image Trigger
Alt Tag for Image Trigger
Alt Tag for Image Trigger
Alt Tag for Image Trigger
Alt Tag for Image Trigger
Alt Tag for Image Trigger
Alt Tag for Image Trigger
Alt Tag for Image Trigger
Alt Tag for Image Trigger
Alt Tag for Image Trigger
Alt Tag for Image Trigger
Alt Tag for Image Trigger
Alt Tag for Image Trigger
Alt Tag for Image Trigger
Alt Tag for Image Trigger
Alt Tag for Image Trigger
Alt Tag for Image Trigger
Alt Tag for Image Trigger
Alt Tag for Image Trigger
Alt Tag for Image Trigger
Alt Tag for Image Trigger
Alt Tag for Image Trigger
Alt Tag for Image Trigger
Alt Tag for Image Trigger
Alt Tag for Image Trigger
Alt Tag for Image Trigger
Alt Tag for Image Trigger

Ungdomsråd - Hva er det?

Et ungdomsråd er et offentlig organ i en kommune og fylkeskommune, der ungdommer er med å vedta og bli orientert om kommunale saker som angår barn og ungdom. Rådet kan også være med på å ta opp saker selv. Den nye kommuneloven § 5-12 pålegger alle kommuner og fylkeskommuner å opprette ungdomsråd.
Et ungdomsråd blir valgt av kommunestyret i kommunene og fylkestinget i fylkeskommunene. Ungdomsrådet har en valgperiode på et eller to år. Ved valgtidspunktet kan ingen av medlemmene være fylt 19 år. Forslag til medlemmer av et ungdomsråd kan komme fra skoler, organisasjoner eller andre som representerer unge. Rådet velger selv sin leder og nestleder.
I Kristiansand foreslås medlemmer til ungdomsrådet av elevene på alle ungdoms- og videregående skoler (en fra hver). Ungdomsrådet i Kristiansand kalles Ungdommens bystyre.

Image

Ungdommens bystyre Kristiansand

Vi har valgt å kalle vårt ungdomsråd for Ungdommens bystyre (UB). Alle ungdomsskoler og videregående skoler i kommunen blir invitert til å velge en representant til Ungdommens bystyre. Disse representantene sitter i ett år av gangen. I tillegg velger det sittende UB fire av sine representanter til å sitte et ekstra år, som frie representanter. Dette gjør at ikke alle byttes ut hvert år. Noen skoler velger også å sende samme representant flere ganger.

Første gang et nytt Ungdommens bystyre samles, velger vi en leder og en nestleder for UB. Alle de andre representantene fordeles på tre komiteer: Helse og oppvekst, Kultur og idrett og Miljø, by og sted. I hver av komiteene velges det også en leder og en nestleder, og disse, sammen med leder og nestleder av UB, er Arbeidsutvalget.
Arbeidsutvalget tar de endelige beslutningene på vegne av Ungdommens bystyre, og møtes ca. annenhver uke. Komiteene møtes ca. hver femte uke.
En del av de sakene UB jobber med kommer fra ulike deler av kommunen, men vi jobber også med saker viselv synes er viktige og interessante. Disse samler vi i vår plattform, som du kan lese om et annet sted på denne siden.

Vårt motto

Mottoet til Ungdommens bystyre er "Må man ha slips og jakke for å bli hørt?".
Dette handler om at selv om unge kanskje kler seg annerledes og gir uttrykk for sine meninger på en en annen måte enn voksne, så skal også våre stemmer lyttes til.

Image

Ungdommens bystyre sier noe om læringsresultater.

Læringsresultatene på mellomtrinnet i Kristiansand er ikke like bra som i kommuner vi ofte sammenlikner oss med. Det er også Ungdommens bystyre opptatt av.
8. november var Oskar Skjelbred Pettersen Ungdommens bystyre sin representant i Oppvekstutvalget. Der fikk han snakke om hva ungdom tenker rundt denne problemstillingen. I artikkelen til høyre kan du lese om hva har trakk frem.

Kom med innspill

Er du ung i Kristiansand? Har du noe på hjertet som du tenker vi i Ungdommens bystyre bør vite om? Har du en sak som bør tas opp i kommunens viktigste råd for unge? Send oss noen ord i skjemaet under