Nytt fra Ungdommens bystyre

Velkommen til nettsidene til Ungdommens bystyre, Kristiansand. Her kan du bli bedre kjent med hvordan vi jobber, og med saker vi interesserer oss for. Du finner også et skjema for å komme i kontakt med oss.

Ungdommens bystyre på valgsendingen

På valgkvelden 11. september var Ungdommens bystyre, og andre demokrati-interesserte ungdom, samlet på Samsen for å følge utviklingen. I løpet av kvelden var også NrK på plass for å lufte stemningen. Det ble et hyggelig innslag på TV for hele landet.
Under kan du se innslaget (fra NrK)

Ungdommens bystyre har laget plan for seksualundervisning.

Kvaliteten på seksualundervisningen varierer veldig fra skole til skole og fra lærer til lærer. Derfor mener vi i Ungdommens bystyre at det er på tide med en plan for hva alle bør få av opplæring, sier leder av helse og oppvekstkomiteen i Ungdommens bystyre, Aida Clarke Stavdal. Sammen med nestleder Oskar Skjelbred Pettersen, har hun ledet arbeidet med en minimumsplan som presenteres i disse dager.

Ungdommens bystyre i nyhetene

Under kan du lese litt av det som har stått i avisene om arbeidet vårt. Klikk på bildene for å se hele artikkelen.

Vår plattform

Mye av arbeidet til Ungdommens bystyre gjennom det året som har gått, har dreid seg om å finne frem til hva som er viktig for unge i vår kommune. Av alt som er viktig, hva skal vi satse på å jobbe med fremover?
Vi har valgt de 5 sakene du kan se under, og kaller det vår Plattform. Klikk på ei rute for å lese mer om hvert punkt.

Image

Alle barn og unge i Kristiansand har rett på medvirkning i egen opplæring


Det betyr:

 • Vi unge er eksperter på oss selv. Vi kan mye om hvordan vi selv lærer best. Det er derfor viktig at vi får medvirke i egen læring.
 • Medvirkning fører til økt motivasjon, trivsel og mestring.
 • Etter læreplanen er ikke medvirkning kun en metode, men også noe alle skal lære seg. Det er en del av å lære seg å bli selvstendig og kunne ta egne valg.
 • Medvirkning for unge betyr en annen måte å jobbe på også for lærerne. De må kommunisere bra, og oftere, med elevene.
 • Å formidle egne ønsker og behov er ikke alltid lett for unge. Derfor må medvirkningsprosesser starte så tidlig som i barnehagen.
 • Medvirkning er en viktig del av individuell opplæring, noe alle har rett på i opplæringen.
 • Medvirkning er mer enn å få velge mellom alternativer læreren presenterer. Det betyr at vi blir spurt tidlig om våre ønsker om både innholdet og metodene i opplæringen.
 • Vi er ulike. Derfor kan ikke alle i en gruppe eller klasse jobbe likt med en oppgave. Det må være plass til flere ulike metoder i samme rom.
 • For at medvirkningen skal bli bra, må det være god kommunikasjon mellom elev og lærer. Det betyr lærere som er tilstede, som lytter og som bryr seg når et barn ikke har det så bra.
 • Vår erfaring er at det er store forskjeller mellom skoler og lærere. Dette gjelder ikke minst medvirkning. Medvirkning for alle betyr at alle skoler, ikke bare noen, må være gode på medvirkning.

Image

Alle barn og unge i Kristiansand har rett på et lavterskel helsetilbud, både på og utenfor skolen


Det betyr:

 • Styrke helsesykepleiertilbudet slik at alle har god tilgang når de trenger det. Helsesykepleieren er ofte det første og viktigste kontaktpunktet unge har når de har spørsmål om, og trenger hjelp med, egen helse.
 • En fastlege som har tid. Også unge har stort behov for en fastlege som er der når hen trengs.
 • Et løft for psykisk helse. Mange unge sliter psykisk, men finner ikke hjelpen de trenger. Enkelte har tilgang til skolepsykolog, Det burde gjelde for alle.
 • Kort ventetid for å få hjelp. Tiden går fort når man er ung, og ventetid kan derfor være ekstra belastende. Vi vet at mange unge gir opp fordi ventetiden med å få hjelp er lang.
 • Lav terskel og god informasjon. For unge er det spesielt viktig at helsetilbudene som finnes er godt kjent og føles enkle å komme i kontakt med. Når vi har et behov, har vi ofte ikke tid til begynne å lete etter hva som finnes. Alle unge burde vite på forhånd hva som finnes og hvilke rettigheter vi har, slik at vi kan komme raskt nok til hjelpen.
 • Mulighet for tilbud der man kan være anonym.
 • En god seksualundervisning for alle. Kvaliteten på seksualundervisningen vi får er alt for avhengig av den som underviser. Noen gjør det bra, andre mindre bra. Alle unge har rett til en seksualundervisning av god kvalitet.

Image

Alle barn og unge i Kristiansand har rett på et sted hvor vi kan møtes, og en måte å komme seg til og fra


Det betyr:

 • Vi ønsker et sted som er "vårt", nær der vi bor, slik at vi ikke er avhengig av foreldre for å kunne benytte det, gratis eller rimelig både å bruke det og å komme seg fra og til, og som er åpent for alle, uansett religion eller politisk standpunkt.
 • Et sted å møtes handler om å kunne føle seg inkludert og trygg.
 • Mange unge mangler et slikt sted, og ender opp med å henge på butikken eller et annet sted der vi egentlig ikke hører hjemme.
 • Å vite at du ikke hører hjemme fører ofte til hærverk og dårlig selvfølelse.
 • Erfaring viser at om vi har et sted som er vårt, så tar vi vare på både stedet og de som kommer der.
 • Behovet er stort; ønske om et sted å være er det som går mest igjen når unge møter de som bestemmer. Det er det samme i alle deler av kommunen, i byen og på landet.
 • Ofte er det ikke så mye som skal til. Mange sier det holder med fire vegger og et tak, andre ønsker seg noe mer.
 • Snakk med oss! Vi vet hva vi ønsker oss.
 • Voksne kan også være tilstede, men på våre premisser.
 • Vi unge er ofte avhengige av kollektivtransport. Det bør derfor være rimelig for oss å benytte slik transport. Bussene må også gå der vi unge skal; det gjør de ikke alltid i dag.

Image

Alle barn og unge i Kristiansand har rett på aktiviteter som sprer idrettsglede og samhold


Det betyr:

 • Idrett er en viktig del av mange unges liv, men en del føler ikke at de hører hjemme i idretten.
 • Idrettsglede og samhold fører til bedre fysisk og mental helse. Derfor er det viktig at alle unge har tilgang til et idrettstilbud som passer dem.
 • Det må være gratis eller rimelig å delta i. Idrettsaktiviteter for unge. Støtteordninger må informeres bredt om, slik at de er godt kjent av alle.
 • Idrettsaktiviteter for unge bør aldri bli ekskluderende. Alle skal føle seg velkomne og at de hører hjemme. Tilbudet må gis i nærheten av der vi unge bor.
 • Mange som har vært aktive i idrett siden de var barn, faller fra når det blir viktig å være best. Det er behov for et bredere idrettstilbud for tenåringer, der man ikke alltid behøver å konkurrere eller "satse".
 • Det må alltid være mulig å starte med en helt ny idrett, uansett alder.
 • Trenere, og andre voksne som leder idrett for unge, må være engasjerte og inkluderende.
 • Skolen må bli flinkere på idrettsarrangementer som inkluderer alle.
 • Gode forhold og utstyr er motiverende også innen idretten. Haller og baner bør vedlikeholdes jevnlig, slik at de alltid er i god stand.

Image

Alle barn og unge i Kristiansand har rett til å oppleve og delta i kulturopplevelser tilpasset sin aldersgruppe. Tilbudet skal være rimelig eller gratis


Det betyr:

 • Kultur skal ikke være kjedelig og gammeldags, men tidsaktuelt og spennende, også for unge.
 • Tilbudet bør være variert og tilpasset vår aldersgruppe.
 • Kultur, både den vi får servert og den vi deltar i selv, bør være gratis eller rimelig for oss unge.
 • Den kulturelle skolesekken trenger en oppfriskning. Spør oss om hva vi vil ha.
 • Informasjon om kulturtilbud for unge må være bred og lett å finne. Vi kan ikke delta i noe vi ikke vet om.
 • Å få bruke sine kreative side er en viktig del av det å vokse opp. Alle unge bør ha et tilbud om for eksempel kulturskole, i nærheten av der de bor.
 • Også unge med funksjonsnedsettelser har behov for å være kreative.
 • Kulturopplevelser bør være en del av hverdagen vår.

Hvem er vi?

Representantene i Ungdommens bystyre kommer fra ungdoms- og videregående skoler i Kristiansand. Hver høst velger skolene sin representant, ofte fra elevrådet. I tillegg velger det avgående UB fire representanter som blir med et år til. Om du vil bli litt bedre kjent med en av oss, kan du klikke på bildet:

Alt Tag for Image Trigger
Alt Tag for Image Trigger
Alt Tag for Image Trigger
Alt Tag for Image Trigger
Alt Tag for Image Trigger
Alt Tag for Image Trigger
Alt Tag for Image Trigger
Alt Tag for Image Trigger
Alt Tag for Image Trigger
Alt Tag for Image Trigger
Alt Tag for Image Trigger
Alt Tag for Image Trigger
Alt Tag for Image Trigger
Alt Tag for Image Trigger
Alt Tag for Image Trigger
Alt Tag for Image Trigger
Alt Tag for Image Trigger
Alt Tag for Image Trigger
Alt Tag for Image Trigger
Alt Tag for Image Trigger
Alt Tag for Image Trigger
Alt Tag for Image Trigger
Alt Tag for Image Trigger
Alt Tag for Image Trigger

Ungdomsråd - Hva er det?

Et ungdomsråd er et offentlig organ i en kommune og fylkeskommune, der ungdommer er med å vedta og bli orientert om kommunale saker som angår barn og ungdom. Rådet kan også være med på å ta opp saker selv. Den nye kommuneloven § 5-12 pålegger alle kommuner og fylkeskommuner å opprette ungdomsråd.
Et ungdomsråd blir valgt av kommunestyret i kommunene og fylkestinget i fylkeskommunene. Ungdomsrådet har en valgperiode på et eller to år. Ved valgtidspunktet kan ingen av medlemmene være fylt 19 år. Forslag til medlemmer av et ungdomsråd kan komme fra skoler, organisasjoner eller andre som representerer unge. Rådet velger selv sin leder og nestleder.
I Kristiansand foreslås medlemmer til ungdomsrådet av elevene på alle ungdoms- og videregående skoler (en fra hver). Ungdomsrådet i Kristiansand kalles Ungdommens bystyre.

Image

Ungdommens bystyre Kristiansand

Vi har valgt å kalle vårt ungdomsråd for Ungdommens bystyre (UB). Alle ungdomsskoler og videregående skoler i kommunen blir invitert til å velge en representant til Ungdommens bystyre. Disse representantene sitter i ett år av gangen. I tillegg velger det sittende UB fire av sine representanter til å sitte et ekstra år, som frie representanter. Dette gjør at ikke alle byttes ut hvert år. Noen skoler velger også å sende samme representant flere ganger.

Første gang et nytt Ungdommens bystyre samles, velger vi en leder og en nestleder for UB. Alle de andre representantene fordeles på tre komiteer: Helse og oppvekst, Kultur og idrett og Miljø, by og sted. I hver av komiteene velges det også en leder og en nestleder, og disse, sammen med leder og nestleder av UB, er Arbeidsutvalget.
Arbeidsutvalget tar de endelige beslutningene på vegne av Ungdommens bystyre, og møtes ca. annenhver uke. Komiteene møtes ca. hver femte uke.
En del av de sakene UB jobber med kommer fra ulike deler av kommunen, men vi jobber også med saker viselv synes er viktige og interessante. Disse samler vi i vår plattform, som du kan lese om et annet sted på denne siden.

Vårt motto

Mottoet til Ungdommens bystyre er "Må man ha slips og jakke for å bli hørt?".
Dette handler om at selv om unge kanskje kler seg annerledes og gir uttrykk for sine meninger på en en annen måte enn voksne, så skal også våre stemmer lyttes til.

Image

Ungdommens bystyre sier noe om læringsresultater.

Læringsresultatene på mellomtrinnet i Kristiansand er ikke like bra som i kommuner vi ofte sammenlikner oss med. Det er også Ungdommens bystyre opptatt av.
8. november var Oskar Skjelbred Pettersen Ungdommens bystyre sin representant i Oppvekstutvalget. Der fikk han snakke om hva ungdom tenker rundt denne problemstillingen. I artikkelen til høyre kan du lese om hva har trakk frem.

Kom med innspill

Er du ung i Kristiansand? Har du noe på hjertet som du tenker vi i Ungdommens bystyre bør vite om? Har du en sak som bør tas opp i kommunens viktigste råd for unge? Send oss noen ord i skjemaet under